آموزشگاه خیاطی ترمه سرا

دوره مانتودوزی ویژه تابستان

دوره مانتودوزی ویژه تابستان

دوره مانتودوزی ویژه تابستان

دوره جدید ویژه تابستان ۹۵ با تخفیف ویژه ماهرمبارک رمضان با گذراندن دوره مانتو دوزی یدون نیاز به آموخته قبلی خیاط خود شوید بدون پرو و بدون نیاز به رسم الگو با الگوهای آماده ترک کلیک کنید