آموزشگاه خیاطی ترمه سرا

استفاده از لباس های قدیمی