آموزش دوخت دامن فرشته کودکان

آموزش دوخت دامن فرشته کودکان (آموزش خیاطی)

آموزش دوخت دامن فرشته کودکان

در مطلب امروز ترمه سرا روش دوخت دامن فرشته دخترانه را برای شما عزیزان آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

ﺑرای داﻣن ﻓرﺷﺗه، ﮐش ﭘﮭﻧﯽ ﺑﺎ ﻋرض ۲ ﺳﺎﻧت را ﺑه اﻧدازه دور ﮐﻣر ﮐودک ﺑطوری ﮐه ﺣدود ۲ ﺳﺎﻧت اﺑﺗدا و اﻧﺗﮭﺎی ﮐش روی ھم ﺑﯾﺎﯾﯾد و ﮐش ﺑه دور ﮐﻣر ﮐودک ﻧه ﺷل ﺑﺎﺷد ﻧه ﺳﻔت ﺑرش زده و ۲ﺳﺎﻧت اﺑﺗدا و اﻧﺗﮭﺎی ﮐش را روی ھم ﮔذاﺷﺗه و ﺑﺻورت ﺣﻠﻘه در آورده و ﻣﯽ دوزﯾم.ﺗور را ﺑه ﻧوارھﺎی ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﮭﻧﺎی ﺣدود ده ﺳﺎﻧت و طولی ﺑراﺑر ﻗد داﻣن ﺑه اﺿﺎﻓه ده ﺳﺎﻧت ﺑرش ﻣﯽ زﻧﯾم.


ﺑرای راﺣت ﺗر ﺷدن ﺑرش ﺗور ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﻣرﺗب ﺗﺎ ﮐرده و ﺑﻌد ﺑرش ﺑزﻧﯾد.


ﻣﯽ ﺗوان از ﯾﮏ رﻧﮓ ﺗور ﯾﺎ از ﭼﻧدﯾن رﻧﮓ ﺗور ﺑرای داﻣن فرشته اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.


ﺑﻌد از ﺑرش ﺗور آﻧﮭﺎ را ﺑﺻورت ﻋﮑس پایین دور ﮐش ﺣﻠﻘه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑه اﻧدازه ای اﯾن ﮐﺎر را ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ دور ﺗﺎ دور ﮐش ﭘر ﺷود از اﯾن ﺗورھﺎی حلقه شده.

شما هم نظر دهید

نظر شما در مورد آموزش دوخت دامن فرشته کودکان
نام
ایمیل (نمایش داده نمی شود)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (در صورت تمایل)
متن نظر درباره آموزش دوخت دامن فرشته کودکان
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا