آموزشگاه خیاطی ترمه سرا

آموزش نحوه برش جناغی در الگوی پارچه های راه راه و چهارخانه

آموزش نحوه برش جناغی در الگوی پارچه های راه راه و چهارخانه (آموزش خیاطی)

آموزش نحوه برش جناغی در الگوی پارچه های راه راه و چهارخانه

در مطلب زیر چگونگی برش جناغی را در پارچه های راه راه و چهارخانه آموزش خواهیم داد.

برای تهیه این نوع الگو ، ابتدا در گوشه ی کاغذ، دو خط عمود بر هم رسم کرده در محل زاویه قائم نقطه ی الف را مشخص میکنیم

آموزش برش جناغی

 

از نقطه ی الف به طرفین به طور مساوی نقطه ی " الف،ب" و "الف،ث" را جدا میکنیم

حالا یکبار خط وسط جلو و یکبار خط وسط پشت  را مماس با خط "ب،ث" قرار میدهیم و روی الگو فِلِشی به موازات "الف،ب" رسم میکنیم

این فلش ها راهنمای طرز قرار گرفتن الگو روی راسته ی پارچه می باشد

اگر فلش دقیقا و به موازات روی راسته ی پارچه واقع شود، خط وسط جلو و پشت الگو روی اریب کامل پارچه قرار خواهد گرفت

خطوط پارچه در موقع دوخت به صورت جناغی قرار میگیرند

شما هم نظر دهید