آموزشگاه خیاطی ترمه سرا

فیلم معرفی آموزشگاه خیاطی ترمه سرا

فیلم معرفی آموزشگاه خیاطی ترمه سرا (آموزش خیاطی)

معرفی آموزشگاه خیاطی ترمه سرا به مدیریت خانم عاطفه ترابی و خانم عطیه ترابی


با مدیریت خانم عاطفه ترابی و خانم عطیه ترابی

شما هم نظر دهید